OKOLJSKA POLITIKA

Dejavnost organizacije je razvoj in izvedba ekoloških in energetskih projektov

ESOTECH, d.d. ima lasten sistem vodenja kakovosti, ki kot gradnike za doseganje ciljev vključuje standarde kakovosti ISO 9001:2015, za ravnanje z okoljem ISO 14001:2015 ter za poklicno zdravje in varnost BS OHSAS 18001:2007. Sistem temelji na naslednjih vrednotah:

  • MEDSEBOJNO ZAUPANJE IN SPOŠTOVANJE VSEH ZAPOSLENIH;
  • PREDANOST TIMSKEMU IN PROJEKTNO ORGANIZIRANEMU DELU;
  • PRILAGODLJIVO IN H KUPCU OZ. ODJEMALCU USMERJENO DELOVANJE;
  • OKOLJSKA OZAVEŠČENOST IN DRUŽBENA ODGOVORNOST;
  • VAROVANJE ZDRAVJA IN VARNOSTI ZAPOSLENIH;
  • ZAVEZANOST NAČELOM STALNIH IZBOLJŠAV IN CELOVITE KAKOVOSTI.

Zavezujemo se za izpolnjevanje zahtev navedenih standardov in veljavne relevantne zakonodaje, kakor tudi ostalih zahtev povezanih z okoljskimi vidiki ter vidiki varnosti in zdravja. Zavezujemo se za stalno izboljševanje učinkovitosti sistema. Redno pregledujemo primernost politike glede na spremembe poslovanja.

Cilji kakovosti, sistema ravnanja z okoljem ter sistema varnosti in zdravja so določeni na nivoju organizacije in na nivoju posameznih procesov, so merljivi in skladni s politiko. Cilje planiramo, izvajamo aktivnosti za realizacijo ciljev, njihovo realizacijo in učinkovitost redno pregledujemo. Cilji so sestavni del letnega poslovnega načrta, zanje zagotavljamo vire, po potrebi jih usklajujemo.

Trudimo se za izpolnjevanje zahtev in pričakovanj kupcev oz. odjemalcev v celotni življenjski dobi projektov, zahtev kakovosti storitev, za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja in za zmanjševanje tveganj zdravja in varnosti. Stalno iščemo najboljše rešitve za naše projekte, ki pripomorejo k večanju zadovoljstva kupcev, manj obremenjujejo okolje in zmanjšujejo tveganja varnosti in zdravja. V ta namen razvojno raziskovalne dosežke in bazična znanja prenašamo iz institutov preko lastnega razvoja v industrijske aplikacije, znanje pa pridobivamo tudi po modelu dobrih praks. S posodabljanjem delovne opreme in tehnoloških postopkov izboljšujemo kakovost storitev, večamo učinkovitost, zmanjšujemo emisije v okolje in zmanjšujemo tveganja varnosti in zdravja. V tehnologijah, povsod kjer je možno, zamenjujemo nevarne snovi z manj nevarnimi.

Zaposlene nenehno usposabljamo in osveščamo o pomembnosti kakovosti, ohranitve okolja ter pomembnosti varnosti in zdravja. To poudarjamo tako, da razvijamo občutek odgovornosti vsakega zaposlenega za vključevanje principov sistema vodenja kakovosti, sistema varovanja okolja ter sistema varnosti in zdravja v vsakodnevne aktivnosti na vsakem delovnem mestu.

Vplivamo na partnerska podjetja in zunanje ponudnike, da vzpostavijo in izvajajo svojo politiko skladno s strategijo kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja ESOTECH d.d., za uvajanje podobnih načel pa vzpodbujamo tudi kupce oz. odjemalce. Osebno se zavezujem in pričakujem od zaposlenih uresničevanje te politike v okviru odgovornosti ter moralnih in etičnih načel.

Predsednik uprave:
Marko Škoberne

Velenje 4.1.2018