Reference // Ekologija

Ogled

Projekt Investitor Leto
Izgradnja in zagon nove čistilne naprave za odpadne vode pri termoelektrarni Nikole Tesle A v Obrenovcu v Srbiji TERMOELEKTRANA “Nikola Tesla” d.o.o., Obrenovac 2014-2016
Kanalizacija s čistilno napravo Mestinje OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 2014-2015
Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle – Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur OBČINA ŠENTJUR 2014-2015
Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C – sklop 2 OBČINA LJUTOMER 2014-2015
Sprejem grezničnih odplak – tehnologija OBČINA ILIRSKA BISTRICA 2014
Obnova sanitarno – tehnološkega vodovoda na objektu HE MO DEM 2014
Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice – izgradnja terciarne stopnje čiščenje na CČN Jesenice OBČINA JESENICE 2013-2015
Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop OBČINA MAKOLE 2013-2015
Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B – sklop 1 OBČINA GRAD 2013-2014
Remont kanalov dimnih plinov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2013
Izgradnja čistilne naprave 6000 PE OBČINA MOZIRJE 2012-2015
Priprava vode TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2012-2015
Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini MESTNA OBČINA VELENJE 2012-2015
Amoniačna voda – blok 6 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2012-2015
Letna elektro vzdrževalna dela na čistilni napravi KOMUNALNO PODJETJE 2011
Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, vzdrževalna dela OBČINA DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ 2011
Sanacija kanalov dimnih plinov, recirkulacije DP ter kanalov svežega zraka bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2011
Projektiranje, izdelava in dobava naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2011-2015
Izdelava ventilacije in ustreznega prezračevanja ACRONI 2011
Rekonstrukcija sistema odpadnih vod v TE in rudniku Ugljevik, vključno KČN (450, 750, 1500 PE) ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRBSKE 2010-2012
Nadomestni objekt za pripravo pitne vode – vodarna Frankolovo VODOVOD – KANALIZACIJA 2010
Dograditev bioplinske naprave KOTO KOTO 2010
Dimovodna povezava od vrečastega filtra do ventilatorja vleka in RDP napravo MPI-RECIKLAŽA 2010
Razžveplanje dimnih plinov – obnova sistema MPI RECIKLAŽA 2009
Razžveplanje dimnih plinov blok 6 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2009
Posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov iz bobnastih peči MPI RECIKLAŽA 2009
Posodobitev procesa čiščenja dimnih plinov iz bobnastih peči – Rekonstrukcija dela trase med bobnastimi pečmi in vrečastim filtrom MPI RECIKLAŽA 2009
Razvoj tehnologije za proizvodnjo bioplina iz komunalnih in industrijskih odpadkov JAVNA AGENCIJA ZA TEHNOLOŠKI RAZVOJ RS 2009
Rekonstrukcija postrojenje za notranjii transport žlindre bloka 4 TE Tuzla ELEKTROPRIVREDA 2009
Izvedba gradbenih del, dobava in montaža opreme ter izdelava tehnične dokumentacije za projekt “Preskrba s hladilno vodo” ACRONI 2008-2009
Rekonstrukcija KPV (kemične priprave vode) JAVNO PODJETJE TOLOTNA OSKRBA 2008-.2009
Priprava vode ENERGETIKA MARIBOR 2008
Transport sadre bloka 5 – nakladnje na kamione TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2008
Montaža el. opreme transporta lesne mase TE TOL 2008
Preusmerjanje žlindre v hidravlični transport TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2008
Obdelava muljev ACRONI 2007
Izdelava projektne dokumentacije, izvedba in nabava tehnološke, strojne in elektro opreme (pilotna bioplinska naprava) KOTO 2007-2008
Postavitev opreme za primarno drobljenje in sejanje silicijevih zlitin W&P PROFIL 2007-2008
Izdelava in montaža opreme za recirkulacije na bloku 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2007
Čistilna naprava za škajni jami, Blooming in Steckel ACRONI 2006-2007
Industrijska čistilna naprava DROGA KOLINSKA 2006-2007
Industrijska čistilna naprava METAL RAVNE 2006
Sušilnica papirniškega mulja s toplotno izrabo rejekta – idejni projekt PALOMA 2006
Posodobitev ogrevnih mest ŠTORE STEEL 2006
Rekonstrukcija vagonskega izstresališča -odpraševanje LUKA KOPER 2006
Rekonstrukcija vagonskega izstresališča LUKA KOPER 2006
Vzdrževalna dela na področju transporta pepela na bloku 4 in 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2006 -2007
Rekonstrukcija notranjega transporta žlindre kotla bloka 5 TERMOELEKTRARNA TUZLA 2006 – 2007
Industrijska čistilna naprava JAVOR PIVKA 2005-2006
Obdelava nevtralizacijskega mulja ACRONI 2005-2006
Nevtralizacija odpadnih vod iz lužilnih linij ACRONI 2005-2006
Priprava vode CINKARNA CELJE 2005-2006
Rekonstrukcija razžveplalne naprave MPI RECIKLAŽA 2005-2006
Študija čiščenja odpadnih vod COMET 2005
Razžveplanje dimnih plinov – Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2005
Testni sežig odpadkov na pilotni napravi za toplotno izrabo odpadkov MPI RECIKLAŽA 2005
Vlaženje presipov na transportu premoga TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA 2005-2006
Členkasti transporter TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Gumi transportni trak za sadro v mešalnici bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2005
Zmanjšanje porabe hladilne vode – čiščenje ACRONI 2004-2005
Zmanjšanje porabe hladilne vode – kemična in termična priprava vode ACRONI 2004-2005
Razžveplanje dimnih plinov – Idejni projekt ELEKTROPRIVREDA BIH 2004-2005
Pilotna naprava za stabilizacijo blata KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2004
Sistem priprave in doziranja apnenega mleka TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Rekonstrukcija in gradbena dela na projektu modernizacije VOD naprave ACRONI 2004
Dobava ter montaža elektro in strojne opreme za razširitev hladilnega sistema VOD1 naprave ACRONI 2004
Letna vzdrževalna dela na področju transporta pepela bloka 4 in 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Transport žlindre in pepela bloka 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2004
Črpališče odpadnih voda – obnova elektro opreme na črpališčih VODOVOD KANALIZACIJA LJUBLJANA 2003-2004
Mala čistilna naprave za odpadne vode za raziskovalno postajo Makrolab ZAVOD PROJEKT ATOL 2003
Posodobitev sušilnih in ogrevnih mest ACRONI 2003
Komunalna čistilna naprava za odpadne vode -4.500 PE, I. faza OBČINA ŠMARTNO OB PAKI 2002-2003
Rekonstrukcija škajnih jam I.faza – čistilna naprava za tehnološke vode ACRONI 2002
Elektro dela na ČN Celje ELEKTROSIGNAL 2002
Študija tehnologije čiščenja tehnološke odpadne vode PREMOGOVNIK VELENJE 2002
Priprave tehnološke vode CINKARNA CELJE 2002
Obnovitev hladilnega stolpa EWB 7200/09 CINKARNA CELJE 2002
Rekonstrukcija kemične priprave tehnološke vode TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Testni sežig odpadkov na pilotni napravi za toplotno izrabo odpadkov ADRIA MOBIL 2002
Strojne in elektro instalacije za prezračevanje KOTO 2002-2006
Rekonstrukcija odpraševalne naprave EOP -1. faza ACRONI 2002
Transport žlindre in pepela bloka 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002
Dobava jeklenih transporterjev TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 2002-2004
Industrijska čistilna naprava za čiščenje tehnoloških odpadnih voda iz procesa galvanizacije NIKO 2001
Zaprt hladilni sistem MELAMIN 2001
Razžveplanje dimnih plinov – Idejni projekt TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE 2001
Sistem za nakladanje sladkorja v avtocisterne TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ 2001
Transport in skladiščenje PUR komponent GORENJE 2000-2001
Obnova elektro opreme črpališč odpadnih voda VODOVOD KANALIZACIJA LJUBLJANA 2000
Demonstracijska naprava za termično izrabo odpadkov ESOTECH & INSTITUT JOŽEF STEFAN 2000-2002
Sosežig na kotlu K5 – Idejni projekt VIPAP VIDEM KRŠKO 2000
Filtracija dimnih plinov LESNA 2000
Kemična priprava tehnološke vode TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 1999-2000
Naprava za razžveplanje dimnih plinov na bloku 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1999-2000
Transportna in sejalna oprema GLIN NAZARJE 1999
Transporterja – 50 C in 71 PREMOGOVNIK VELENJE 1999
Mobilni transporter s sejalno enoto, kapaciteta: 300 t / h LUKA KOPER 1999
Razžveplanje dimnih plinov metalurške predelave sekundarnih svinčevih surovin MPI RECIKLAŽA 1998-2000
Črpališče Gaberke GEOPROJEKT LJUBLJANA 1998
Rekonstrukcija priklopov EF pepela (pnevmatski transport) iz bloka V. TEŠ na silose S 2, S 3 in S 4. PREMOGOVNIK VELENJE 1997-1998
Remont čistilne naprave za razžveplanje dimnih plinov na bloku 4; zamenjava razpršilnih cevovodov; vgradnja sit na sesalno stran obstoječih črpalk TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1996-1998
Modernizacija obrata za operativno pripravo elektrofilterskega pepela PREMOGOVNIK VELENJE 1996-1998
Strojno vzdrževanje naprav za razžveplanje dimnih plinov na bloku 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1995
Odlagališče produktov odžveplanja dimnih plinov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994
Črpališče za vlaženje produktov, razžveplanje na odlagališču produktov TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994
Napajanje meritev emisij na dimniku bloka 4 in 5 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1994
Elektro in strojne instalacije na razžveplalni napravi bloka 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1993-1995
Industrijska čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda iz brusilnice kristalnega stekla STEKLARNA ROGAŠKA 1993
Aditivno razžveplanje dimnih plinov na vseh petih blokih TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 1991-1994
Livarna – sistem odpraševanja 1987
Avtomatizacija tehnoloških pogonov v podaljšanih halah TH 1 in TH 2 LUKA KOPER 1986
Terminal za razkladanje razsutih tovorov, sipkih tovorov, boratov Belinka in terminal za nakladanje sipkih tovorov LUKA KOPER 1985-1995

Projekti v sliki